ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ФИСКАЛНИМ КАСАМА

09. јула 2019. год.  ступио је на снагу измјењени закон о фискалним касама, којим су предвиђене ригорозне казне. Прошао је тихо тако да већина обвезника није упозната са њим. Казне су повећане на износ од 10.000 КМ за ДОО, за не издавање рачуна итд. У наставку цијели текст измјена. 

<Nazad na novosti>

Члан 1.

 У Закону о фискалним касама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 69/07, 1/11, 65/14 и 21/15),  у члану 85. у ставу 31. број: „15“ замјењује се бројем: „30“.

У ставу 33. број: „15“ замјењује се бројем: „30“.

У ставу 34. број: „15“ замјењује се бројем: „30“.

Послије става 34. додаје се нови став 35. који гласи:

„(35) У случају да ПУ у поступку контроле утврди да је порески обвезник у року од годину дана од дана извршене повреде, поново извршио повреду из ст. 31, 33. или 34. овог члана, изриче му мјеру забране обављања дјелатности у трајању од 60 дана.“

Досадашњи ст. 35, 36, 37. и 38. постају ст. 36, 37, 38. и 39.

Члан 2.

У члану 90. у ставу 1. т. а), к) и л) бришу се, а досадашње т. б), в), г), д), ђ), е), ж), з), и), ј), љ), м), н), њ), о), п), р), с), т), ћ), у), ф), х), ц), ч) и џ), постају т. од а) до х).

 Члан 3.

Послије члана 90. додају се нови чл. 90а. и 90б. који гласе:

„Прекршаји издавања рачуна и регистровања промета

Члан 90а.

(1) Новчаном казном од 8.000 КМ до 16.000 КМ казниће се за прекршај правно лице – порески обвезник уколико:

а)   не врши регистровање сваког појединачног промета преко фискалне касе и пренос података преко терминала до сервера ПУ, а у случају да користи надређени рачунар, задавање команди фискалној каси не врши помоћу софтверске апликације (члан 5. став 1),

 б)  клијенту не изда фискални рачун одштампан на фискалној каси преко које је евидентиран промет, без обзира на то да ли то клијент захтијева, у случају постојања бар једне исправне фискалне касе на продајном мјесту; и ако фискални рачун не изда са свим обавезним подацима из члана 26. став 2. овог закона (члан 63) и

в)   клијенту не изда фискални рачун писан руком у два примјерка, без обзира на то да ли то клијент захтијева, у свим случајевима непостојања бар једне исправне фискалне касе на продајном мјесту; ако најмање три године на продајном мјесту не чува други примјерак писаног фискалног рачуна; и ако сваки појединачни остварени евидентирани промет из писаних фискалних рачуна, накнадно не региструје и не одштампа одговарајуће штампане фискалне рачуне на фискалној каси у најкраћем могућем времену (члан 65).

(2)  За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 2.000 КМ до 4.000 KM.

(3)  За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 4.000 КМ до 8.000 KM.

   Поновљени прекршаји издавања рачуна и регистровања промета

Члан 90б.

У случају да порески обвезник у року од годину дана од дана извршења прекршаја из члана 90а. овог закона поново изврши исти прекршај, казниће се новчаном казном у двоструком износу у односу на казну из члана 90а. овог закона.“

Члан 4.

Члан 97. мијења се и гласи:

„(1) Овлашћени инспектор мјеру забране обављања дјелатности из члана 85. овог закона изриче усменим рјешењем, а писмени отправак тог рјешења израђује у року од три дана од дана доношења рјешења, односно његовог усменог изрицања субјекту контроле.

(2) Усмено рјешење из става 1. овог члана извршава се печаћењем објекта у којем порески обвезник обавља дјелатност, службеним печатом ПУ и видно означава ознаком ПУ, при чему је порески обавезник дужан да осигура изношење кварљивих намирница из простора, те предузме све безбједносне и друге мјере да не би дошло до настанка штете.

(3) Изузетно од става 2. овог члана, мјера забране обављања дјелатности из члана 85. ст. 31, 33. и 34. овог закона неће се извршити уколико порески обвезник у року од 72 сатa од изрицања усменог рјешења достави овлашћеном инспектору доказ о уплати новчане казне изречене прекршајним налогом за извршени прекршај из чл. 90а. или 90б. овог закона.

(4) Уколико порески обвезник у року од 72 сатa од изрицања мјере забране обављања дјелатности из члана 85. ст. 31, 33. и 34. овог закона не достави овлашћеном инспектору доказ о уплати новчане казне, овлашћени инспектор израђује писмени отправак рјешења из става 1. овог члана, најкасније у року од три дана од дана доношења рјешења, те извршава мјеру изречену рјешењем.

(5) У случају из става 3. овог члана, овлашћени инспектор обуставља управни поступак.

(6) Министар финансија доноси правилник којим се прописују услови, поступак и начин извршења мјере забране обављања дјелатности.“


Члан 5.

 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

  

Број:02/1-021-       /19                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК

Датум: 27. јун 2019. године                                                         НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

 

                                                                                                             Недељко Чубриловић

<Nazad na novosti>

Pin It